යේසුස් ජීවත් වන්නේ කොහේද?

165 යේසුස් ජීවත් වන්නේ කොහේද? අපි නමස්කාර කරන්නේ නැවත නැඟිටුවනු ලැබූ ගැළවුම්කරුවෙකුටයි. ඒ කියන්නේ යේසුස් ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඔහු ජීවත් වන්නේ කොහේද? ඔහුට නිවසක් තිබේද? සමහරවිට ඔහු තව දුරටත් පාරේ ජීවත් වේ - නිවාස නොමැති නිවාසයක ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන තැනැත්තා ලෙස. සමහර විට ඔහු හදා වඩා ගත් දරුවන් සමඟ කෙළවරේ ඇති විශාල නිවසේ වාසය කරයි. සමහර විට ඔහු ඔබේ නිවසේද වාසය කරයි - අසනීපව සිටියදී අසල්වැසියාගේ තණකොළ කපන ලද තැනැත්තා මෙන්. අධිවේගී මාර්ගයේ මෝටර් රථයක් කඩා වැටුණු කාන්තාවකට ඔබ උදව් කරන විට යේසුස්ට ඔබේ ඇඳුම් ඇඳීමට පවා හැකි විය.

Ja, Jesus ist lebt, und er lebt in jedem, der ihn als Erlöser und Herrn akzeptiert hat. Paulus sagte, dass er mit Christus gekreuzigt wurde. Deswegen konnte er sagen: «Und doch lebe ich; aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat» (Gal. 2,20).

Christi Leben zu führen, bedeutet, dass wir ein Ausdruck des Lebens sind, das er hier auf der Erde führte. Unser Leben wird in sein Leben eingetaucht und mit ihm vereinigt. Diese Identitätserklärung gehört auf den einen Arm des Identitätskreuzes, das wir konstruiert hatten. Unser Ausdruck von Liebe und Fürsorge folgt natürlicher Weise unsrer Berufung (das Kreuzfundament), wenn man eine neue Schöpfung geworden ist (der Stamm des Kreuzes) und durch die Gnade Gottes Schutz erfahren hat (der Querbalken des Kreuzes).

Wir sind ein Ausdruck des Lebens Christi, weil er unser wirkliches Leben ist (Kol. 3,4). Wir sind Bürger des Himmels, nicht der Erde, und wir sind nur temporäre Bewohner unserer physischen Körper. Unser Leben sind wie ein Hauch von Dampf, der in einem Augenblick verschwindet. Jesus in uns ist permanent und real.

Römer 12, Epheser 4-5 und Kol. 3 zeigen uns, wie man das wahre Leben Christi lebt. Als erstes müssen wir unseren Blick auf die Realitäten des Himmels richten, und dann die bösen Dinge, die sich in unserem Innern verbergen, in den Tod geben (Kol. 3,1.5). Vers 12 erklärt, dass wir «als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut» anziehen sollen. Vers 14 weist uns an: «Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der Vollkommenheit ist.»

අපගේ සැබෑ ජීවිතය ජේසුස් වහන්සේ තුළ ඇති හෙයින්, අපි ඔහුගේ භෞතික ශරීරය මිහිපිට නියෝජනය කරන අතර ජේසුස් වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික ජීවිතය ප්‍රේමය හා දීමෙන් ජීවත් වෙමු. ඔහු ආදරය කරන හදවත, ඔහු වැළඳගත් දෑත්, ඔහු උදව් කරන දෑත්, ඔහු දකින දෑස් සහ මුඛයෙන් ඔහු අන් අයව ධෛර්යමත් කර දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරයි. මේ ජීවිතයේ දී මිනිසුන්ට යේසුස් වහන්සේගෙන් දැකගත හැකි එකම තැනැත්තා අපයි. අප ප්‍රකාශ කරන ඔහුගේ ජීවිතය යහපත් එකක් විය යුත්තේ එබැවිනි! අපි ඒක පුද්ගල ප්‍රේක්ෂකයෙකු වෙනුවෙන් - දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා සහ ඔහුගේ මහිමය උදෙසා සියල්ල කළහොත් එය ද එසේ වනු ඇත.

So, wo lebt Jesus nun? Er lebt, wo wir leben (Kol. 1,27b). Lassen wir sein Leben durchleuchten oder halten wir ihn weggeschlossen, zu tief versteckt, um bemerkt zu werden oder anderen zu helfen? Wenn ja, lassen Sie uns unser Leben in ihm verbergen (Kol. 3,3) und gestatten wir ihm, durch uns zu leben.

ටම්මි ටකාච් විසිනි


pdfයේසුස් ජීවත් වන්නේ කොහේද?