ලෝක ව්‍යාප්ත පල්ලිය (ස්විට්සර්ලන්තය)
8000 සූරිච්

 

විද්යුත් තැපෑල:     info@wkg-ch.org
අන්තර්ජාල: www.wkg-ch.org


බැංකු

පශ්චාත් මූල්‍ය සූරිච්

පළාත් සභා ගිණුම: 23-58243-7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

 

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2021 WKG ස්විට්සර්ලන්තය