ලාංඡනය

ලෝක ව්‍යාප්ත දෙවියන්ගේ සභාව
8000 සූරිච්
ස්විට්සර්ලන්තය

 

විද්යුත් තැපෑල:    info@wkg-ch.org
අන්තර්ජාල:  www.wkg-ch.org


බැංකු

ලෝක ව්‍යාප්ත දෙවියන්ගේ සභාව
8000 සූරිච්

පළාත් සභා ගිණුම: 23-58243-7

IBAN: CH43 0900 0000 2305 8243 7

BIC: POFICHBEXXX

 

pdfwkg_qr_code.pdf