අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2015-01

03 අනුප්රාප්තිය 2015 01           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2015 ජනවාරි - මාර්තු

වන්දනා ගමන්


අපගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය සහ අර්ථය - ජෝශප් ටකාච් විසිනි

මම 100% වෙන්ඩා නොවේ - තකාලනි මුසෙක්වා වෙතින්

මම දෙවියන් නම් - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

දේව රාජ්‍යය (3 වන කොටස) - ගැරී ඩෙඩෝ විසිනි

සලමොන් රජුගේ පතල් (14 වන කොටස) - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන් විසිනි

ගීතාවලිය 9 සහ 10: ප්‍රශංසාව සහ ආරාධනය - ටෙඩ් ජොන්ස්ටන්