අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2014-04

 

03 අනුප්රාප්තිය 2014 04           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2014 ඔක්තෝබර් - දෙසැම්බර්

නියම වේලාව


යේසුස් උපත ලැබූ විට එය වැදගත්ද? - ජෝශප් ටකාච් විසිනි

නිහතමානී රජ - ටිම් මැගුවර් විසිනි

දේව රාජ්‍යය (2 වන කොටස) - ගැරී ඩෙඩෝ විසිනි

සලමොන් රජුගේ පතල් (13 වන කොටස) - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන් විසිනි

1914-1918: God දෙවියන්ව මරා දැමූ යුද්ධය »- නීල් අර්ල් විසිනි