ඩබ්ලිව්කේජී ඉන්ටර්නැෂනල්


Worldwide Church of God, Germany

Grace Communion International, Glendora, USA

Worldwide Church of God, United Kingdom සහ Eire

Grace Communion International, නෙදර්ලන්තය

Grace Communion International, Canada

Chiesa di Dio Universale (ඉතාලි)

Iglesia de Dios Universal (ස්පාඤ්ඤ)

Igreja de Deus Mundial (පෘතුගීසි)

Eglise Universelle de Dieu (ප්‍රංශ)

ලෝක ව්‍යාප්ත දේවස්ථානය, ඕස්ට්‍රේලියාව

ලෝක ව්‍යාප්ත දේවස්ථානය, දකුණු අප්‍රිකාව

ලෝක ව්‍යාප්ත දෙවියන්ගේ පල්ලිය, පිලිපීනය