නීත්යානුකූල දැන්වීම

Die Website www.wkg-ch.org der Weltweite Kirche Gottes (WKG Schweiz) dient ausschliesslich der allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Unsicherheiten des Mediums gebieten, folgende Vorbehalte anzubringen. Im konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten.

වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය

ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු වල විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම සඳහා WKG ස්විට්සර්ලන්තය සියලු සාධාරණ පියවර ගන්නා නමුත් වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය, විශ්වසනීයත්වය හෝ සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳව කිසිදු පොරොන්දුවක් නොදේ. සපයන ලද තොරතුරු භාවිතා කිරීම හෝ භාවිතා නොකිරීම හෝ වැරදි හෝ අසම්පූර්ණ තොරතුරු භාවිතා කිරීම නිසා ඇති වූ ද්‍රව්‍යමය හෝ නොමේරූ හානිවලට එරෙහි වගකීම් හිමිකම් මූලික වශයෙන් බැහැර කරනු ලැබේ.

සබැඳි සහ යොමු කිරීම් සඳහා වියාචනය

Diese Website enthält Links (Verweise) zu weiteren Websites. Die WKG Schweiz hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die innerhalb des Webauftrittes der WKG Schweiz gelinkt wird, trägt die Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst.

ගොනු ආකෘතිය

Als Basis für die Dokumente auf unserem Internetauftritt haben wir uns bewusst auf das PDF-Format (Adobe Portable Document Format) beschränkt. Damit Sie diese Dokumente öffnen können, benötigen Sie den Adobe-Reader. Sie können den "ඇඩෝබි ඇක්‍රොබැට් රීඩර් ඩීසී" ඇඩෝබි ඇක්‍රොබැට් රීඩර් ඩීසී " නොමිලේ බාගත කරන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම දැන්වීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති ලිපි සහ රූපවල අන්තර්ගතය සහ ව්‍යුහය ප්‍රකාශන හිමිකම මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියෙන් අවසර නැති ඕනෑම භාවිතයකට ස්විට්සර්ලන්තයේ WKG හි පූර්ව ලිඛිත අවසරය අවශ්‍ය වේ. වෙබ් අඩවි වලින් මුද්‍රිත හා බාගැනීම් කළ හැක්කේ පුද්ගලික, පෞද්ගලික සහ වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණි.

මෙම වියාචනයෙහි නෛතික වලංගුභාවය

මෙම වියාචනයන් ඔබව යොමු කරන ලද අන්තර්ජාල ප්‍රකාශනයේ කොටසක් ලෙස සැලකිය යුතුය. මෙම පා text යේ කොටස් හෝ තනි සූත්‍රගත කිරීම් වර්තමාන නෛතික තත්වයට තවදුරටත් නොගැලපේ නම්, ලේඛනයේ ඉතිරි කොටස් ඒවායේ අන්තර්ගතයට සහ වලංගු භාවයට බලපාන්නේ නැත.

යාවත්කාලීන

පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනස්කම් කිරීමට WKG ස්විට්සර්ලන්තයට අයිතියක් ඇත.