ජේසු සඟරාව 2019-03 වෙත අවධානය යොමු කරන්න

03 නාභිගත ජේසු 2019 03

ජූලි - 2019 සැප්තැම්බර්


උණුසුම් සම්බන්ධතාවය - ටෝනි පැන්ටනර්

දෙවියන් වහන්සේ සමග හවුල - ජෝශප් ටකාච්

දෙවියන්ගේ සැබෑ නිවස - හාන්ස් සාග්

යේසුස් ඔබව හොඳින් දන්නවා - ටම්මි ටකාච්

ජීවමාන ජල ප්‍රභවය - ඕවන් විසාගි

ග්‍රේස්, හොඳම ගුරුවරිය - තකලානි මුසෙක්වා

මනුෂ්‍යත්වය සඳහා විශාල පියවරක් - අයිරින් විල්සන්

ධනය අවමානයට ලක් කිරීම - ජෝශප් ටකාච්

ශරීර භාෂාව - බැරී රොබින්සන්

ජේසුස් වහන්සේ සමඟ සිටීම - කැතී ඩෙඩෝ