ජේසු සඟරාව 2020-03 වෙත අවධානය යොමු කරන්න

03 නාභිගත ජේසු 2020 03

ජුලි - 2020 සැප්තැම්බර්

 

සදාකාල ජීවනය තිබීම - ටෝනි පැන්ටනර්

ජේසුස් වහන්සේ ජීවන ආහාරයයි - ෂීලා ග්‍රැහැම්

යේසුස් වහන්සේ උත්ථාන වී ඇත, ඔහු ජීවත් වේ! - පැබ්ලෝ නවර්

කරුණාව පාපය ඉවසයිද? - ජෝශප් ටකාච්

සංසන්දනය කරන්න, අනුපාතය සහ විනිශ්චය කරන්න - ග්‍රෙග් විලියම්ස්

වියළී යන මල් කපන්න - කීත් හාර්ට්‍රික්

පාෂාණ පතුලේ - සුසාන් රීඩ්

අමතන්න - පිළිතුරු සපයන යන්ත්‍රය - ටම්මි ටකාච්

තිරිඟු දහයෙන් වෙන් කිරීම - හිලරි බක්