බරබ්බාස් යනු කවුද?

532 කවුද බරබ්බස් In allen vier Evangelien werden Einzelpersonen erwähnt, deren Leben durch eine kurze Begegnung mit Jesus in gewisser Weise verändert wurde. Diese Begegnungen werden nur in wenigen Versen festgehalten, veranschaulichen jedoch einen Aspekt der Gnade. "Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren" (Römer 5,8). Barabbas ist eine solche Person, welche ganz speziell diese Gnade erleben durfte.

Es war die Zeit des jüdischen Passahfestes. Barabbas war bereits in Untersuchungshaft und wartete auf seine Hinrichtung. Jesus war verhaftet worden und stand vor Pontius Pilatus vor Gericht. Pilatus wusste, dass Jesus von den gegen ihn erhobenen Anklagen unschuldig war, und versuchte ihn mit einem Trick, freizubekommen. «Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hiess Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?" (Matthäus 27,15-17).

එබැවින් පිලාත් ඇගේ හිමිකම් පෑමට තීරණය කළාය. කෝලාහල සහ මිනීමැරුම් සම්බන්ධයෙන් සිරගතව සිටි මිනිසා නිදහස් කර ජනතාවගේ කැමැත්තට යේසුස්ව භාර දුන්නේය. එබැවින් බරබ්බස් මරණයෙන් ගැළවුණු අතර ඔහු වෙනුවට සොරුන් දෙදෙනෙකු අතර යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබීය. පුද්ගලයෙකු ලෙස මෙම යේසුස් බරබ්බාස් කවුද? "බාර් අබ්බා" යන වචනයේ තේරුම "පියාගේ පුතා" යන්නයි. ජොහැන්නස් සරලවම බරාබ්බස් ගැන කතා කරන්නේ සොරෙකු වැනි නිවසකට කඩා වැදුණු අයෙකු නොව, කොල්ලකරුවන්, පුද්ගලිකයන් සහ කොල්ලකරුවන් වැනි අය, විනාශ කරන, විනාශ කරන, අනුන්ගේ දුක්ඛිත වාසියෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නා අයෙකි. ඉතින් බරබ්බාස් නපුරු චරිතයක් විය.

මෙම කෙටි හමුවීම අවසන් වන්නේ බරබ්බාස් නිදහස් කිරීමත් සමඟ ය. සිදුවීම් රාත්‍රියෙන් පසු ඔහු තම ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය ගත කළේ කෙසේද? ඔහු එම පාස්කු කාලයේ සිදුවීම් ගැන කවදා හෝ කල්පනා කර තිබේද? එය ඔහුගේ ජීවන රටාව වෙනස් කිරීමට හේතු වී තිබේද? මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුර තවමත් අභිරහසක්.

Paulus erlebte die Kreuzigung und Auferstehung Jesu selber nicht. Er schreibt: "Als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift" (1. Korinther 15,3-4). Über diese zentralen Ereignisse des christlichen Glaubens denken wir ganz besonders in der Osterzeit nach. Wer aber ist dieser freigelassener Häftling?

Dieser freigelassene zum Tode verurteilte Gefangene sind Sie. Derselbe Keim der Bosheit, derselbe Keim des Hasses und derselbe Keim der Auflehnung, der im Leben des Jesus Barabbas aufgegangen war, der schlummert auch irgendwo in Ihrem Herzen. Er bringt zwar nicht so offensichtlich böse Früchte in Ihrem Leben, aber Gott sieht ihn doch sehr deutlich: "Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn» (Römer 6,23).

Wie sollen Sie im Lichte der in diesen Ereignissen offenbarten Gnade den Rest Ihres Lebens leben? Im Gegensatz zu Barabbas ist die Antwort auf diese Frage kein Rätsel. Viele Verse im Neuen Testament geben praktische Grundsätze für das christliche Leben, aber die Antwort wird wahrscheinlich am besten von Paulus in seinem Brief an Titus zusammengefasst: "Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des grossen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken" (Titus 2,11-14).

එඩී මාෂ් විසිනි