අනුප්රාප්තික සඟරාව 2018-03

03 අනුප්රාප්තිය 2018 03           

සඟරා අනුප්‍රාප්තිය ජූලි - සැප්තැම්බර් 2018

සමිඳාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න

 

දෙවියන්ගේ සමාවෙහි මහිමය - ජෝශප් ටකාච්

ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ රැඳී සිටින්න - සන්තියාගෝ ලැන්ජ්

ජේසු - වඩා හොඳ පූජාව - ටෙඩ් ජොන්ස්ටන්

දෙවියන් වහන්සේ ඔහු මෙන් විය යුතුයි - මයිකල් ෆීසෙල්

ඔබ නිහතමානීද? -බාබරා ඩාල්ග්‍රන්

වචන පමණි - හිලරි ජේකොබ්ස්