නව නිර්මාණයේ ඩී.එන්.ඒ.

නව නිර්මාණයේ 612 dna Paulus sagt uns, als Jesus am dritten Tag in der grauen Morgendämmerung des neuen Morgens aus dem Grab trat, er die Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung wurde: «Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind» (1. Korinther 15,20).

Das hat einen engen Zusammenhang mit der Aussage, die Gott in der Entstehungsgeschichte am dritten Tag sagte: «Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so» (1. Mose 1,11).

Wir denken nicht weiter darüber nach, wenn Eicheln an Eichen spriessen und unsere Tomatenpflanzen Tomaten hervorbringen. Das liegt in der DNA (der Erbinformation) einer Pflanze. Aber abgesehen von der physischen Schöpfung und der geistigen Betrachtung ist die schlechte Nachricht, dass wir alle Adams-DNA übernommen haben und Adams Frucht, die Ablehnung von Gott und den Tod, von ihm geerbt haben. Wir alle haben die Neigung, Gott abzulehnen und unsere eigenen Wege zu gehen.

Die gute Nachricht ist: «Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden» (1. Korinther 15,22). Das ist jetzt unsere neue DNA und das ist jetzt unsere Frucht, die nach seiner Art ist: «Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes» (Philipper 1,11).
දැන්, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටසක් ලෙස, අප තුළ ආත්මයාණන් වහන්සේ සමඟ, අපි fruits ල එහි වර්ගයට අනුව ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරමු - ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වර්ගය. යේසුස් තමාගේ රූපය මිදි වැලක් ලෙස භාවිතා කරන අතර, ඔහු පල දරන අතු ලෙසද, උන් වහන්සේ අප සතුව ඇති බවත්, දැන් ඔහු අප තුළ නිපදවන බවත් අපි දුටුවෙමු.

«Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun» (Johannes 15,4-5). Das ist unsere neue Schöpfungs-DNA.

පසුබෑම, අයහපත් දින, නරක සති සහ ඉඳහිට පැකිලීම තිබියදීත්, දෙවන නිර්මාණය වන නව නිර්මාණයේ කොටසක් ලෙස ඔබ "ඒ ආකාරයේ" පල නිපදවනු ඇති බවට ඔබට සහතික විය හැකිය. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ fruits ල, ඔබ අයිති, ඔබ උන් වහන්සේ තුළ ය, ඔබ තුළ ජීවත් වන්නේ ය.

හිලරි බක් විසිනි