අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2016-02

 

03 අනුප්රාප්තිය 2016 02           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2016 අප්‍රේල් - ජූනි

ශුද්ධාත්මයාණන්

 

පෙන්තකොස්ත - ජෝශප් ටකාච් විසිනි

ශුද්ධාත්මයාණන් - මයිකල් මොරිසන් විසිනි

අපේ කෞතුකාගාරය සොයා ගැනීම - ටම්මි ටකාච් විසිනි

අපි තනිවම නොවේ - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

සේවය සඳහා අධ්‍යාත්මික තෑගි දෙනු ලැබේ - මයිකල් මොරිසන් විසිනි

සොලමන් රජුගේ පතල් 17 වන කොටස - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන්