අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2017-03

 

03 අනුප්රාප්තිය 2017 03           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2017 ජූලි - සැප්තැම්බර්

හොඳ එ pher ේරා

 

ඉක්මන් කර බලා සිටින්න! - ජෝශප් ටකාච්

සැලකිලිමත් උගුල - හිලරි ජේකොබ්ස්

ඕපාදූප - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

මතෙව් 6: කන්ද උඩ දේශනාව (3 වන කොටස) - මයිකල් මොරිසන්

දෙවියන් සමඟ හවුල - මයිකල් මොරිසන්

සලමොන් රජුගේ පතල් (22 වන කොටස) - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන්