අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2017-03

 

03 අනුප්රාප්තිය 2017 03          

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2017 ජූලි - සැප්තැම්බර්

හොඳ එ pher ේරා

 

ඉක්මන් කර බලා සිටින්න! - ජෝශප් ටකාච්

සැලකිලිමත් උගුල - හිලරි ජේකොබ්ස්

ඕපාදූප - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

Matthäus 6: Die Bergpredigt (Teil 3) - Michael Morrison

දෙවියන් සමඟ හවුල - මයිකල් මොරිසන්

Die Minen König Salomos (Teil 22) - Gordon Green