අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2017-01

 

03 අනුප්රාප්තිය 2017 01           

අනුප්‍රාප්තික සඟරාව 2017 ජනවාරි - මාර්තු

දුෂ්කර කාලය

 

මේ ලෝකයේ නපුරේ ගැටලුව - ජෝශප් ටකාච්

දෙවියන් සමඟ දවස ආරම්භ කරන්න - බාබරා ඩල්ග්‍රන්

මතෙව් 5: කන්ද උඩ දේශනාව (1 වන කොටස) - මයිකල් මොරිසන්

අප දේශනා කරන්නේ “ලාභ අනුග්‍රහය” ද? - ජොසෙප් ටකාච්

සොලමන් රජුගේ පතල් (20 කොටස) - ගෝර්ඩන් ග්‍රීන්